Психиатрична терапия на стресови реакции

Реакциите на тежък стрес и разстройствата в адаптацията се причиняват от две влияния-изключително стресогенно жизнено събитие,пораждащо остра стресова реакция или значима житейска промяна,водеща до продължителни неприятни обстоятелства. Под стрес във втория случай се разбира продължително психическо и/или физическо натоварване,което може да доведе до общи психовегетативни разстройства или до тежки органични заболявания. Стресовите реакции могат да се разглеждат като неадаптивен отговор на тежък или продължителен стрес поради това,че те пречат на механизмите за справяне и по този начин водят до нарушаване на социалното адаптиране.Терапията на тази група разстройства се състои предимно в психотерапия и на втори план медикаментозво лечение .
Д-р Румяна Бояджиева, Варна 9002, ул."Илинден" 1 - Медицински комплекс "Хелиос", тел.: 0888 306 118