Сесия за кризисна интервенция

Текст за Сесия за кризисна интервенция. Латинската дума crisis има старогръцки произход [4] и означава прелом, решителен момент [5]. С криза обичайно се обозначава драматична промяна в състоянието на един организъм или система или в обичайното протичане на един процес. Т.е. основният смисъл на кризата е промяна. За да се обозначи една промяна като критична, обаче, е необходимо тя да има следните две основни характеристики: да е много категорична (радикална, значима) и да настъпва внезапно или много бързо, неочаквано. Поради неочакваността на промяната и нейната сила, възстановяването на хомеостазата (равновесното състояние на системата) е силно затруднено, адаптивните/възстановителни способности са поставени на голямо изпитание. От тук произтича и относително високия риск от неблагоприятно развитие и провал на възстановителните процеси. С това е свързана и необходимостта от оказване на помощ. Една по-обща дефиниция за кризисна интервенция е: Всяка интервенция, която се предприема своевременно за да се управлява риска, свързан с кризата, се наричат кризисна интервенция. Целта на интервенцията е най-малкото да се намалят вредите и негативните последици до възможно най-ниското ниво и в най-добрия случай да се постигне положителна промяна. Една по-тясна дефиниция е: Всяка интервенция в състояние на криза, която води до намаляване на силните негативни преживявания (преди всичко – тревожността). Първоначалната, непосредствената цел на кризисната интервенция е да трансформира преживяванията на загуба и заплаха (опасност) в друг тип преживяване, например като предизвикателство. Тоест първичната когнитивна оценка на събитието може да претърпи значителна промяна в посока, възстановяваща индивида в силна позиция .В състояние на криза обикновено почти винаги е необходима помощ с различна интензивност за да се излезе от кризата благополучно, което означава да се генерират адаптивни стратегии за справяне, да се осмисли опита и да се извлече поука от случилото се.
Д-р Румяна Бояджиева, Варна 9002, ул."Илинден" 1 - Медицински комплекс "Хелиос", тел.: 0888 306 118